03-04-2009

Belastingen

Voor de Spaanse Belastingdienst, oftewel la Agencia Tributaria of Hacienda, bent u resident in Spanje als u meer dan 182 dagen per jaar in Spanje woont. U bent dan onderhevig aan de zg. Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas of IRPF (inkomstenbelasting).

Indien u zich niet bezighoudt met economische activiteiten en indien u zich niet registreert (middels het 030 formulier) loopt u het risico om een boete te krijgen van 100 euro. Als u wel u wel economisch actief bent en zich niet registreert (middels het 036 formulier), loopt u het risico op een boete van 400 euro.

In het geval dat uw inkomen lager was dan 22.000 euro in het jaar 2008, dan was u niet verplicht aangifte te doen van inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, oftewel IRPF). Dit bedrag kan per jaar verschillen. In het geval dat u voor meer dan 1 werkgever werkt, dan is dit bedrag lager, namelijk 11.200 euro. Om u te registreren bij de belastingdienst dient u een formulier in te vullen, 'modelo 030', Declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o de variación de datos personales. Een belastingformulier kunt u kopen bij de belastingdienst, tabakswinkel (estanco) of u kunt deze hier gratis downloaden.

Als u dit formulier heeft ingevuld, dient u met uw paspoort, NIE nummer en een kopie van uw paspoort en NIE nummer naar de belastingdienst te gaan. Dit verschilt ook overigens per belastingkantoor, soms voldoet het ingevulde formulier, maar neem altijd voor de zekerheid bovenstaande documenten/kopietjes mee. Als u niet alle termen op dit formulier begrijpt, vul dan in ieder geval uw gegevens in blok 2 en 4 in.
In Nederland krijgt u jaarlijks een belastingformulier toegestuurd, dat u moet invullen. In Spanje werd bijvoorbeeld in het jaar 2009 van u verwacht dat u zelf, indien u verplicht was aangifte te doen, tussen 4 mei en 30 juni 2009 uw belastingaangifte zou doen. In het geval dat u dit online had gedaan, dan diende deze voor 23 juni 2009 binnen te zijn.


Mocht u overigens nog bezittingen, zoals een huis of spaargeld in Nederland hebben, dan moet u hierover belasting betalen in Nederland. De lonen en de pensioenen zijn namelijk belastbaar in het land waar de betrokkene woonachtig is, maar de inkomsten van vastgoed zijn belastbaar in het land, waar deze zich bevinden.

Tussen Nederland en Spanje bestaat een belastingverdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing. Dit komt erop neer dat personen van één nationaliteit niet onderhevig kunnen zijn aan zwaardere heffingen of verplichtingen dan personen van het andere land die zich in dezelfde situatie bevinden, m.n. wat hun verblijfssituatie betreft. Tengevolge van dit verdrag is het volgende van toepassing:

Woont u in Spanje, maar ontvangt u uw salaris (gedeeltelijk) in Nederland, dan kunt u zich voor informatie wenden tot:

Belastingdienst Buitenland
Particulieren/Ondernemingen
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen,
Tel. + 31 45 573 66 66,
Fax + 31 45 576 92 65.


Wilhelminastaete Belastingadvies (WSBA) zorgt er voor dat kopers van een woning in Spanje via een fiscale QuickScan op de hoogte worden gebracht van de fiscale consequenties. Dit advies levert de klant over het algemeen een aanzienlijke fiscale besparing op. Kijk voor meer informatie op >>www.fiscaaladviesspanje.nl

Bronnen en andere referenties:
Nederlandse Ambassade
Agencia Tributaria